Polityka prywatności

Start / Polityka prywatności

 Informacje ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników strony internetowej (dalej „Użytkowników”) działającej pod adresem www.bdw.net.pl  (dalej „Strona”) oraz innych kategorii osób wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

1.2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony są Usługodawcy czyli  Bogdan Seweryn i Damian Łączyński prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pn. BDW B. Seweryn, D. Łączyński spółka cywilna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (41 – 100) przy ul. Fitznerów 1, posiadającej NIP 643 -176 – 86 – 25 (dalej również jako „Spółka”).

1.3. Dane osobowe Użytkowników Strony przetwarzane są przez Usługodawców w celu umożliwienia Użytkownikom kontaktu z Usługodawcami w zakresie oferowanych przez nich usług, obsługi przyjmowanych zgłoszeń i odpowiedzi na zgłoszenia.

1.4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane niezbędne do kontaktu w sprawie wykonywanych usług.

1.5. Dane kontaktowe  dotyczące ochrony danych osobowych w Spółce:
adres – BDW B. Seweryn, D. Łączyński spółka cywilna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (41 – 100) przy ul. Fitznerów 1, adres e-mail – biuro@bdw.net.pl , nr tel. 32 764 74 34. Na powyższy adres mailowy i numer telefonu należy się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawców.

Realizacja praw osób, których dotyczą dane osobowe.

1.6. Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do Usługodawców z wnioskiem o:

a. potwierdzenie, że Usługodawcy przetwarzają dotyczące jej dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do danych osobowych jakie jej dotyczą;

b. sprostowanie danych osobowych;

c. usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych;

d. przeniesienie danych osobowych, obejmujące uprawnienie do otrzymania w/w danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody);

e. sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki).

1.7. Powyższe wnioski będą realizowane przez Wnioskodawcę z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”). Powyższe oznacza, że w niektórych przypadkach wymienionych w przepisach RODO w/w uprawnienia nie będą przysługiwały osobie, której dotyczą dane osobowe.

1.8. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres BDW B. Seweryn, D. Łączyński spółka cywilna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (41 – 100) przy ul. Fitznerów 1 lub wiadomości elektronicznej na adres  biuro@bdw.net.pl. W razie braku przetwarzania przez Usługodawców danych osobowych Wnioskującego (poza faktem przetwarzania w/w danych na potrzeby samego wniosku) wniosek nie zostanie zrealizowany, a dane Wnioskującego zostaną niezwłocznie usunięte.

1.9. Usługodawcy niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informują o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszczają informację na temat wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.

1.10. Usługodawcy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji tożsamości Wnioskującego. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność oznacza brak realizowania przez Usługodawców złożonego wniosku o czym Wnioskujący zostanie poinformowany w sposób niezwłoczny.

1.11. Wniosek rozpatrywany jest w wyznaczonej do tego celu komórce merytorycznej Usługodawców bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 10 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku przez Usługodawców.

1.12. Usługodawcy przekazują Wnioskującemu odpowiedź na wniosek w terminie najpóźniej trzech (3) tygodni licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych (tj. wymagających po stronie Spółki dużego nakładu pracy) powyższy termin ulega przedłużeniu do dwóch (2) miesięcy o czym Wnioskujący jest niezwłocznie informowany. Jednocześnie Usługodawcy dochowają wszelkich starań aby termin nie ulegał w/w wydłużeniu.

1.13. W ramach realizacji prawa dostępu do danych Wnioskującemu wskazuje się jego dane, w zakresie o jaki wniósł w żądaniu. Zakres informacji obejmuje:

a. cel przetwarzania,

b. kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu,

c. odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,

d. planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób obliczania tego okresu,

e. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle,

f. zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

g. prawo do żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w razie gdy takie prawo przysługuje),

h. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

1.14. W przypadku realizacji prawa dostępu do danych oraz prawa do ich przenoszenia do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go danych osobowych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.

Pozostałe postanowienia

1.16. W przypadku gdy Usługodawcy występują o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, bluetooth i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres wskazany w punkcie 1.4. powyżej wpisując w tytule słowo „cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”. Powyższe dotyczy także jakiejkolwiek innej zgody uzyskiwanej przez Usługodawców za pośrednictwem Strony.

1.17. Usługodawcy oświadczają, iż dołożą starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Strony. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na adres wskazany w punkcie 1.4. powyżej.

1.18. Usługodawcy zastrzegają sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

1.19. Poza przypadkami wskazanymi w pkt 1.18. powyżej informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.

Pliki cookies i logi systemowe

1.20. Usługodawcy informują, że z momentem połączenia się przez Użytkownika ze Stroną w logach systemowych Strony pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się ze Stroną. Usługodawcy informują, że będą przetwarzać, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób ze Stroną oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

1.21. Usługodawcy wykorzystują pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Użytkownika; dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkownika; tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.

1.22. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

1.23. Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Użytkownikami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

Hosting

1.24. Usługodawcy, na podstawie pisemnej umowy powierza przetwarzanie wszystkich danych osobowych podanych przez Użytkownika oraz innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności – firmie Rozwiązania Informatyczne „OMEGA” Dorian Rochowski z siedzibą przy ulicy Łącznej 12 w Tychach – w celu prawidłowego wykonania przez ww. spółkę czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Stroną.

1.25. Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 20.04.2020r.